پیش نمایش سبحان انکولوژی

حاکمیت شرکتی

کمیته های شرکت سبحان انکولوژی

شرکت دارای 36 کمیته تخصصی به شرح ذیل می باشد:

کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته رگولاتوری و قیمت‌گذاری، کمیته برنامه ریزی تولید، کمیته زنجیره‌تامین، کمیته بازاریابی و فروش، کمیته صادرات، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت‌تمام‌شده و کنترل بودجه، کمیته پیشنهادات، کمیته منابع‌انسانی و انتصابات، کمیته HSE، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی، کمیته پروژه‌ها، کمیته ریسک و ریسک تقلب، کمیته پایش فرآیندها، کمیته آموزش، کمیته فرهنگی، کمیته خرید، کمیته فناوری اطلاعات (IT)، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین‌آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین‌کنندگان، کمیته “Cost Management“، کمیته شورای مدیران، کمیته شکایت و رضایت مشتریان، کمیته دانش و نوآوری، کمیته انرژی، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته محتوا، کمیته دانش‌بنیان، کمیته بهینه سازی سبد محصولات و کمیته وام می باشد که برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات در ابتدای هر فصل به کلیه معاونت‌ها و مدیریت‌ها جهت اجراء طی فصل ابلاغ می شود. از مهم ترین وظایف کمیته های فوق، کمک به راهبری شرکت، طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریک مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

نام و نام خانوادگی اعضای کمیته حسابرسی
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای سید مسعود صالحی عضو مستقل 2
آقای سید هاشم امیری فرد عضو مستقل 3
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته انتصابات
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای ابراهیم درویش احد کلیشمی عضو مستقل 2
آقای رامین رادمنش عضو مستقل 3
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته ریسک
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم المیرا باروتی ها عضو مستقل 2
خانم مریم قدیری عضو مستقل 3
خانم هاشم قدمی عضو مستقل 4
آقای سید مهدی رضوی عضو مستقل 5
آقای مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)

منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

1- ماموریت

انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

2- اهداف و برنامه

2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره

2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز

4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره

5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات

3 – چارت سازمانی

دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.

4 – سایر موارد

1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.

2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.

3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

4-4 -در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایید.

5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.

مدیر عامل

دکتر محمدپور

کمیته ها

کمیته های شرکت سبحان انکولوژی

شرکت دارای 36 کمیته تخصصی به شرح ذیل می باشد:

کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته رگولاتوری و قیمت‌گذاری، کمیته برنامه ریزی تولید، کمیته زنجیره‌تامین، کمیته بازاریابی و فروش، کمیته صادرات، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت‌تمام‌شده و کنترل بودجه، کمیته پیشنهادات، کمیته منابع‌انسانی و انتصابات، کمیته HSE، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی، کمیته پروژه‌ها، کمیته ریسک و ریسک تقلب، کمیته پایش فرآیندها، کمیته آموزش، کمیته فرهنگی، کمیته خرید، کمیته فناوری اطلاعات (IT)، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین‌آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین‌کنندگان، کمیته “Cost Management“، کمیته شورای مدیران، کمیته شکایت و رضایت مشتریان، کمیته دانش و نوآوری، کمیته انرژی، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته محتوا، کمیته دانش‌بنیان، کمیته بهینه سازی سبد محصولات و کمیته وام می باشد که برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات در ابتدای هر فصل به کلیه معاونت‌ها و مدیریت‌ها جهت اجراء طی فصل ابلاغ می شود. از مهم ترین وظایف کمیته های فوق، کمک به راهبری شرکت، طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریک مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

گزارش کنترلهای داخلی
کمیته حسابرسی
نام و نام خانوادگی اعضای کمیته حسابرسی
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای سید مسعود صالحی عضو مستقل 2
آقای سید هاشم امیری فرد عضو مستقل 3
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
کمیته انتصابات
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته انتصابات
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای ابراهیم درویش احد کلیشمی عضو مستقل 2
آقای رامین رادمنش عضو مستقل 3
کمیته ریسک
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته ریسک
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم المیرا باروتی ها عضو مستقل 2
خانم مریم قدیری عضو مستقل 3
خانم هاشم قدمی عضو مستقل 4
آقای سید مهدی رضوی عضو مستقل 5
آقای مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
منشور دبیرخانه هیات مدیره برکت

منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

1- ماموریت

انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

2- اهداف و برنامه

2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره

2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز

4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره

5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات

3 – چارت سازمانی

دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.

4 – سایر موارد

1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.

2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.

3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

4-4 -در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایید.

5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.

مدیر عامل

دکتر محمدپور

گزارشات مالی و تفسیری سالانه