پیش نمایش سبحان انکولوژی

حاکمیت شرکتی

کمیته های شرکت سبحان انکولوژی

شرکت دارای 38 کمیته تخصصی می باشد که لیست آنها به شرح زیر است:

کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته رگولاتوری و قیمت‌گذاری، کمیته زنجیره‌تامین و برنامه‌ریزی تولید، کمیته بازاریابی و فروش، کمیته صادرات، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت‌تمام‌شده و کنترل بودجه، کمیته پیشنهادات، کمیته منابع‌انسانی و انتصابات، کمیته HSE، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی، کمیته پروژه‌ها، کمیته ریسک و ریسک تقلب، کمیته پایش فرآیندها، کمیته آموزش، کمیته فرهنگی، کمیته خرید، کمیته فناوری اطلاعات (IT)، کمیته cGMP و بهبود کیفیت، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین‌آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین‌کنندگان، Cost Management، کمیته شورای مدیران، کمیته شکایت و رضایت مشتریان، کمیته دانش و نوآوری، کمیته انرژی، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته محتوا، کمیته دانش‌بنیان، کمیته بهینه‌سازی سبد محصولات، کمیته وام، کمیته EU-GMP و کمیته مدیریت داده ها می باشد که برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات در ابتدای هر فصل به کلیه معاونت ها و مدیریت ها جهت اجراء طی فصل ابلاغ می شود. از مهم‌ترین وظایف کمیته های فوق در کمک به راهبری شرکتی طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریک مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

گزارش کنترلهای داخلی سبحان انکولوژی
گزارش کنترلهای داخلی سبحان انکولوژی
نام و نام خانوادگی اعضای کمیته حسابرسی
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای علی رستمیان عضو مستقل
آقای سید هاشم امیری عضو مستقل
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته انتصابات
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم دکتر نرگس محمدی عضو مستقل
آقای رضا شکوهی عضو مستقل
خانم فرشته جعفری سرپرست منابع انسانی، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته ریسک
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم دکتر مریم قدیری عضو مستقل
آقای دکتر قیس بدری عضو مستقل
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)

منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

1- ماموریت

انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

2- اهداف و برنامه

2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره

2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز

4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره

5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات

3 – چارت سازمانی

دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.

4 – سایر موارد

1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.

2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.

3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

4-4 -در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایید.

5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.

مدیر عامل

مهندس گودرزی

کمیته ها

کمیته های شرکت سبحان انکولوژی

شرکت دارای 38 کمیته تخصصی می باشد که لیست آنها به شرح زیر است:

کمیته پیگیری محصولات جدید، کمیته رگولاتوری و قیمت‌گذاری، کمیته زنجیره‌تامین و برنامه‌ریزی تولید، کمیته بازاریابی و فروش، کمیته صادرات، کمیته وصول مطالبات و تامین مالی، کمیته قیمت‌تمام‌شده و کنترل بودجه، کمیته پیشنهادات، کمیته منابع‌انسانی و انتصابات، کمیته HSE، کمیته مدیریت کیفیت و GMP، کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی، کمیته پروژه‌ها، کمیته ریسک و ریسک تقلب، کمیته پایش فرآیندها، کمیته آموزش، کمیته فرهنگی، کمیته خرید، کمیته فناوری اطلاعات (IT)، کمیته cGMP و بهبود کیفیت، کمیته توسعه محصول، کمیته مهندسی فرایندها، کمیته برندینگ، کمیته ماشین‌آلات و PM، کمیته ورزش، کمیته ارزیابی تامین‌کنندگان، Cost Management، کمیته شورای مدیران، کمیته شکایت و رضایت مشتریان، کمیته دانش و نوآوری، کمیته انرژی، کمیته فروش ضایعات و اقلام مازاد، کمیته محتوا، کمیته دانش‌بنیان، کمیته بهینه‌سازی سبد محصولات، کمیته وام، کمیته EU-GMP و کمیته مدیریت داده ها می باشد که برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات در ابتدای هر فصل به کلیه معاونت ها و مدیریت ها جهت اجراء طی فصل ابلاغ می شود. از مهم‌ترین وظایف کمیته های فوق در کمک به راهبری شرکتی طرح و بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و تشریک مساعی به منظور حل آن می باشد. همچنین نقش کمیته های مزبور کمک و ارائه مشاوره به هیئت مدیره به منظور اخذ تصمیمات موثر و کارا در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

گزارش کنترلهای داخلی
گزارش کنترلهای داخلی سبحان انکولوژی
گزارش کنترلهای داخلی سبحان انکولوژی
کمیته حسابرسی
نام و نام خانوادگی اعضای کمیته حسابرسی
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
آقای علی رستمیان عضو مستقل
آقای سید هاشم امیری عضو مستقل
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
کمیته انتصابات
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته انتصابات
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم دکتر نرگس محمدی عضو مستقل
آقای رضا شکوهی عضو مستقل
خانم فرشته جعفری سرپرست منابع انسانی، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
کمیته ریسک
نام و نام خانوادگی  اعضای کمیته ریسک
آقای علیرضا خوز رئیس کمیته ( عضو غیر موظف مالی)
خانم دکتر مریم قدیری عضو مستقل
آقای دکتر قیس بدری عضو مستقل
آقای دکتر مهران متین فرد مدیر حسابرسی داخلی ، دبیر و ناظر کمیته (خارج از اعضای کمیته)
منشور دبیرخانه هیات مدیره برکت

منشور دبیرخانه هیات مدیره شرکت سبحان انکولوژی

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیات مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

1- ماموریت

انجام امور دبیرخانهای هیات مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.

2- اهداف و برنامه

2-1 -تهیه مستندات و پیوستهای مربوط به دستور جلسات هیات مدیره

2-2 -پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیات مدیره

3-2 -تهیه صورتجلسات هیات مدیره و اخذ امضاهای مجاز

4-2 -ابلاغ مصوبات هیات مدیره

5-2 -انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات

3 – چارت سازمانی

دبیرخانه هیات مدیره زیر نظر هیات مدیره شرکت فعالیت مینماید.

4 – سایر موارد

1-4 -تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.

2-4 -جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دورههای شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.

3-4 -دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.

4-4 -در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایید.

5-4 -در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد.

6-4 -کلیه صورتجلسات هیات مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیات مدیره و کمیتههای تخصصی به آدرس aaa.bbb.com درج میشود و در دسترس افراد مجاز میباشد.

مدیر عامل

مهندس گودرزی

گزارشات مالی و تفسیری سالانه