پیش نمایش سبحان انکولوژی

کپسول خوراکی پومالیدوماید 2 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:  Pomalidomide

نام تجاری برند سبحان انکولوژی: ®

طبقه بندی داروی: آنتی نئوپلاستیک

دوز دارو: 2 میلی گرم

بسته بندی: 21 کپسول خوراکی

کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی

صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی

کشور صاحب نام تجاری: ایران

کد نسخه نویسی: دوز 2 میلی گرم :

پوشش دهی بیمه: 0%

موارد مصرف: مولتیپل میلوما