پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال محلول پکلی تکسل 30 میلی گرم

ویال محلول پکلی تکسل 30 میلی گرم

نام ژنریک دارو:
نام تجاری برند سبحان انکولوژی:
طبقه بندی دارویی:
دوز دارو:
بسته بندی:
کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی
صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی
کشور صاحب نام تجاری: ایران
کد نسخه نویسی:
پوشش دهی بیمه:
موارد مصرف: