پیش نمایش سبحان انکولوژی

ویال محلول دوکسوروبیسین 50 میلی گرمی

نام ژنریک دارو:
نام تجاری برند سبحان انکولوژی:
طبقه بندی دارویی:
دوز دارو:
بسته بندی:
کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی
صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی
کشور صاحب نام تجاری: ایران
کد نسخه نویسی:
پوشش دهی بیمه:
موارد مصرف: