پیش نمایش سبحان انکولوژی
ویال لیوفیلیزه پمترکسد 100 میلی گرمی

ویال لیوفیلیزه پمترکسد 100 میلی گرمی

نام ژنریک دارو: Pemetrexed
نام تجاری برند سبحان انکولوژی: Pemexed
طبقه بندی دارویی: آنتی کنسر
دوز دارو: 100 میلی گرم
بسته بندی: ویال 1 عددی
کارخانه تولید کننده: سبحان انکولوژی
صاحب نام تجاری: سبحان انکولوژی
کشور صاحب نام تجاری: ایران
کد نسخه نویسی: دوز 100 میلی گرم : 65752
پوشش دهی بیمه: 70%
موارد مصرف: سرطان ریه سلول غیر کوچک ( NSCLC )، مزوتلیوما جنب