ارسال بخش اول محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور سوریه

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در راستای تحقق اهداف صادراتی خود، اولین بخش محموله صادراتي خود را در تاريخ 29 آذر ماه ١٤٠١ پس از طي تشريفات گمركي به سوریه ارسال نمود.

تصریح می گردد ارزش ريالي اين محموله بالغ بر 90،000،000،000 ریال و مشتمل بر 6 دوز محصول انکولوژی است.

فهرست