جناب مهندس گودرزی به عنوان مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه دارویی برکت، جناب مهندس علی گودرزی به عنوان مدیرعامل سبحان انکولوژی منصوب شد.

از سوابق ایشان می توان به مدیرعاملی شرکت های داروسازی سبحان دارو و فارما شیمی اشاره کرد.

فهرست