پیش نمایش سبحان انکولوژی

مدیر عامل شرکت سبحان انکولوژی از صادرات موفقیت آمیز یک محموله صادراتی به سوریه خبر داد.

 این محموله که مشتمل بر سه دوز محصول انکولوژی کپسول لنالیدوماید ۱۰ ، ۲۵ و قرص اورولیموس ۰/۷۵ میلی گرم بود در تاریخ ۹ آذرماه ۱۴۰۲ از طریق مرز هوایی به سوریه ارسال شد.