پیش نمایش سبحان انکولوژی

مجمع عمومی عادی فوق العاده سبحان انکولوژی برگزار شد

در ابتدا مدیرعامل محترم شرکت سبحان انکولوژی ضمن خیر مقدم به مدعوین و سهامداران شرکت، حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان محکوم کردند و یاد شهدیان عزیز را گرامی داشتند.

در ادامه مجمع عمومی شرکت باحضور اعضای محترم هیات رئیسه برگزار شد و تصمیم به شرح ذیل اتخاذ گردید:

          سرمایه از 611/1 میلیارد ریال به 911/1 میلیارد ریال افزایش یافت.