پیش نمایش سبحان انکولوژی

آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در تاریخ 30 خرداد 1403 آماده برگزاری دو جلسه مجمع تحت عناوین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.