پیش نمایش سبحان انکولوژی

صدور محموله پکلی تاکسل به کشور سوریه

بارصادراتی پکلی تاکسل 300 میلی گرم مربوط به مناقصه ی بین المللی سوریه، در تاریخ 05/.11/1402 از طریق مرز هوایی به آن کشور ارسال شد.

ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر 87 میلیارد ریال برآورده شده است.