پیش نمایش سبحان انکولوژی

سبحان انکولوژی میزبان ارزیابان مرکز ملی تعالی و پیشرفت بود

31 اردیبهشت الی 3 خرداد 1403 ؛
سبحان انکولوژی میزبان ارزیابان مرکز ملی تعالی و پیشرفت بود
هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با هدف ارتقا فرهنگ تعالی و توانمندسازی بنگاه ها در امر بهره وری، صورت می پذیرد و در همین راستا ارزیابان، فعالیت و عملکرد کلیه بخش های مجموعه را مطابق با معیارهای ۹ گانه مدل تعالی سازمانی EFQM:2013) و از طریق منطق RADAR)، طی 4 روز مورد ارزیابی قرار داده و جمع بندی کلی توسط این افراد به پایان رسید. تصریح می¬گردد شرکت سبحان انکولوژی در هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح تندیس شرکت نموده و در دوره گذشته (ششم) موفق به اخذ تقدیرنامه 5 ستاره، از مرکز مزبور شده است.