پیش نمایش سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در سال 1401 رتبه چهارم صادراتی را کسب نموده است

رتبه 4 صادرات سبحان انکولوژی-min

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در سال 1401از نظر آمار صادرات در بین کلیه شرکت های داروسازی ایرانی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، موفق به کسب رتبه چهارم از نظر آمار صادرات گردید.

تصریح می گردد این آمار در تاریخ 12/02/1402 به طور رسمی منتشر شد.