پیش نمایش سبحان انکولوژی

ارسال اولین محموله صادراتی سیس پلاتین 50 میلی گرم سبحان انکولوژی به کشور عراق

سیسپلات سبحان انکولوژی

اولین محموله سیس پلاتین 50 میلی گرم تولید شرکت سبحان انکولوژی به کشور عراق ارسال شد.

تصریح می گردد این محموله صادراتی در تاریخ 13 خرداد ماه 1402 با آرت ورک تخصصی عربی- انگلیسی به کشور عراق صادر گردید.