ارسال اولین محموله صادراتی سبحان انکولوژی به کشور عراق

مقارن با روز ملی صادرات، اولیه محموله صادراتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی جهت بازار مناقصه ای کشور عراق ارسال شد.

این محموله صادراتی مربوط به بخش اول قرارداد صادراتی 145/2021/40 داروی جمسیتابین 1 گرمی می باشد. اضافه می گردد ارزش ریالی این محموله صارداتی بالغ بر 88،000،000،000 میلیارد ریال برآورد می­گردد.

فهرست