پیش نمایش سبحان انکولوژی

ارسال اولین بخش از محموله صادراتی اورولیموس به کشور سوریه

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی پس از ثبت موفقیت آمیز قرص اورولیموس، توانست اولین بخش از این سفارس صادراتی را به مقصد سوریه ارسال نماید. این محموله صادراتی در تاریخ 28/05/1402 به کشور سوریه ارسال شد.