پیش نمایش سبحان انکولوژی

ارسال آخرین بخش از قرارداد صادراتی جم سیتابین به کشور عراق

 شرکت داروسازی سبحان انکولوژی آخرین بخش از قرارداد صادراتی محموله جم سیتابین را به کشور عراق ارسال کرد. این محموله در تاریخ سوم مهر ماه ۱۴۰۲ به کشور عراق صادر شد. ارزش ریالی این محموله صادراتی بالغ بر ۹۶ میلیارد ریال برآورد شده است.