داروسازی سبحان انکولوژی برنده مناقصه صادرات دارو به کشور عراق شد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در مناقصه بین‌المللی به شماره MED3/2022A صادرات محصول جمسیتابین به تعداد 68333 ویال به کشور عراق برنده شده است.

اضافه می گردد این شرکت در مناقصه 2021 نیز در کشور عراق محصول جمسیتابین را به تعداد 81000 ویال برنده شده بود.

تاکید می­گردد کشور عراق یکی از بازارهای مهم هدف صادراتی برای این شرکت است که سبحان انکولوژی در مناقصات بین المللی در آن کشور حضور دائم دارد.

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ دارویی برکت است که به صورت تخصصی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان فعالیت می‌کند.

فهرست