تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-043 مورخ 3/10/1400 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1400/04/02 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 961,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,311,000 میلیون ریال، تعداد 345,344,273 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 4,655,727 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/11/10 لغایت تاریخ 1400/12/09 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب بانک شعبه
0216663507004 صادرات ايران میدان آرژانتین

 

لینک خبر در کدال

 

فهرست