افشاء اطلاعات با اهمیت – دریافت پروانه ثبت ساخت ۳ دوزدارو جدید- گروه ب

احتراما به استحضار می رساند شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (وابسته به گروه دارویی برکت) موفق به دریافت پروانه ثبت
ساخت ٣ دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو به شرح پیوست گردیده است.

 

لینک کدال

 

مدارک مثبته در خصوص رویداد مورد نظر

فهرست